Filozofia w szkole Relacje i reportaże

Fotorelacja z kursu „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”

23 listopada 2018 w Niepublicznej Szkole Podstawowa im. Juliusza Verne w Warszawie odbył się kurs dla nauczycieli „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”, prowadzony przez Łukasza Krzywonia. Został on zorganizowany przez redakcję „Filozofuj!” w ramach podziękowań za wsparcie naszej akcji na platformie PolakPotrafi. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Kurs dla nauczy­cieli poprowadz­ił Łukasz Krzy­woń, autor książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą (do kupi­enia TU), która była przed­miotem – uwieńc­zonej sukce­sem – zbiór­ki crowd­fundin­gowej. Pani Dyrek­tor Aga­ta Waw­er, w imie­niu szkoły, hojnie wsparła wydanie książ­ki, wybier­a­jąc najwyższy próg w wysokoś­ci 5000 zł, co w wielkim stop­niu przy­czyniło się do powodzenia akcji. O naszej zbiórce dowiedzi­ała się z audy­cji w TOK FM, a zapy­tana o powód wspar­cia zaz­naczyła, że edukac­ja filo­zoficz­na jest według niej bard­zo istot­na od najmłod­szych lat i zależy jej na przeszkole­niu w tym kierunku wszys­t­kich swoich nauczy­cieli zarówno szkol­nych, jak i przed­szkol­nych. Redakc­ja „Filo­zo­fuj!” oraz autor przys­tąpił więc do orga­ni­za­cji szkole­nia dla warsza­wskiej szkoły pod­sta­wowej.

Kurs „Filo­zoficzne docieka­nia z dzieć­mi i młodzieżą” objął część teo­re­ty­czną i prak­ty­czną oraz ewalu­ację. W sum­ie trwał z prz­er­wa­mi 8 godzin. Po częś­ci wprowadza­jącej, w której mowa była o tym, czym jest filo­zo­fowanie z dzieć­mi i dlaczego warto prowadz­ić takie zaję­cia, nastąpiło pier­wsze ćwicze­nie w gru­pach. Pole­gało na odróż­ni­a­n­iu pytań filo­zoficznych od innych. Ćwicze­nie pomogło uczest­nikom kur­su lep­iej zrozu­mieć, czym są takie pyta­nia. Pokaza­ło też, jakie pokłady kreaty­wnoś­ci mogą zostać wydobyte za pomocą pytań filo­zoficznych, gdy zacznie się ich uży­wać pod­czas lekcji.

IMG-20181208-WA0005
IMG-20181208-WA0003
IMG-20181208-WA0025
IMG-20181208-WA0006
IMG-20181208-WA0002
IMG-20181208-WA0018
IMG-20181208-WA0010
IMG-20181208-WA0012
20180920_134334
IMG-20181208-WA0004
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0005 IMG-20181208-WA0003 IMG-20181208-WA0025 IMG-20181208-WA0006 IMG-20181208-WA0002 IMG-20181208-WA0018 IMG-20181208-WA0010 IMG-20181208-WA0012 20180920_134334 IMG-20181208-WA0004 IMG-20181208-WA0017 IMG-20181208-WA0017 IMG-20181208-WA0017

Nauczy­ciele dowiedzieli się też o pod­sta­wowej struk­turze zajęć z filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi. Wyjaśniona została rola prowadzącego wys­tępu­jącego – w odróżnie­niu od trady­cyjnych metod naucza­nia – jako mod­er­a­tor, a nie jako auto­ry­tet, mają­cy przekazać swo­ją wiedzę. Była też mowa o 4 fila­rach filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi – koleżeńst­wie, kolab­o­racji, kry­ty­cznoś­ci i kreaty­wnoś­ci. Następ­nie omówiono, co może stać się inspiracją do dyskusji filo­zoficznej z dzieć­mi. Miało to na celu pokazanie, że bazu­jąc na mate­ri­ałach lit­er­ac­kich, graficznych czy fil­mowych przys­tęp­nych dla dzieci, moż­na zainicjować bard­zo ciekawe filo­zoficzne rozważa­nia. Łukasz Krzy­woń zapy­tał też nauczy­cieli, czy na innych od filo­zoficznych przed­mio­tach szkol­nych, moż­na wprowadz­ić ele­men­ty filo­zofii. Tu nastąpiło miłe zaskocze­nie, bo okaza­ło się, że nawet nauczy­ciele przed­miotów niehu­man­isty­cznych wplatali już takie wąt­ki w swo­je zaję­cia. Ciekawy pomysł przed­staw­iła infor­maty­cz­ka, która porusza­ła ze swoi­mi ucz­ni­a­mi kwest­ie, czy sztucz­na inteligenc­ja prze­jmie władzę nad ludzkoś­cią. Anglist­ka, ucząc dzieci try­bu warunk­owego, odwołała się do ich wyobraźni, by tworzyli zda­nia filo­zoficzne, oparte na struk­turze  IF + con­di­tion + result. Hitem było wyko­rzys­tanie filo­zofii na lekc­jach WF. Nauczy­ciel zapro­ponował omówie­nie z ucz­ni­a­mi zagad­nienia har­monii, znanej ze starożyt­nej kul­tu­ry greck­iej, w kon­tekś­cie popraw­ia­nia wyników sportowych przez olimpi­jczyków. Kurs obe­j­mował dużo prak­ty­cznych ćwiczeń, pobudza­ją­cych intelek­tu­al­nie i ruchowo, by nauczy­ciele doświad­czyli, jak w prosty i ciekawy dla uczniów sposób moż­na wprowadz­ić ele­men­ty filo­zoficzne na zaję­ci­ach szkol­nych. Autor wyjaśnił też nauczy­cielom różnice między trady­cyjnym P4C, gdy dzieci wybier­a­ją pyta­nia filo­zoficzne, mające się stać tem­atem do dyskusji na danych zaję­ci­ach i wer­sję uproszc­zoną, gdy nauczy­ciel sam zada­je pyta­nia filo­zoficzne grupie, choć w obu przy­pad­kach podąża się za tok­iem myśle­nia dzieci. Cały kurs objął zawartość książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą wraz z oso­bistym doświad­cze­niem dydak­ty­cznym, którym podzielił się Łukasz Krzy­woń.

Na koniec kur­su nastąpiła ewalu­ac­ja. Gru­pa była zad­owolona z odbytego kur­su, mimo poświęce­nia na niego dnia wol­nego od pra­cy. Okaza­ło się też, że przy okazji zabawy, w której brali wspól­nie udzi­ał, wys­tąpił efekt uboczny – więk­sza inte­grac­ja uczest­ników. Podob­nie zjawisko zachodzi w przy­pad­ku dzieci, które biorą udzi­ał w zaję­ci­ach z dociekań filo­zoficznych lub z jego ele­men­ta­mi. O innych zale­tach filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi pisal­iśmy już wcześniej tutajtutaj.

W kur­sie wzięła udzi­ał więk­szość nauczy­cieli oraz wicedyrek­tor­ka szkoły im. Juliusza Verne w Warsza­w­ie Katarzy­na Siko­ra. Miło było popa­trzeć, z jak wielkim zaan­gażowaniem wykony­wała ćwiczenia z dociekań filo­zoficznych, rozwi­ja­jące kreaty­wne myśle­nie. Oto jej wraże­nia z kur­su:

Za nami szkole­nie „Filo­zoficzne docieka­nia z dzieć­mi i młodzieżą”. Nie daj­cie się zwieść tytułowi! Pod­czas zajęć nie zabrakło oczy­wiś­cie inspiracji do dyskusji, jakie moż­na prowadz­ić z dzieć­mi w ramach lekcji przed­miotowych, na przykład na lekcji WF czy matem­atyce, oraz pomysłów na ciekawe gry i zabawy prowoku­jące do reflek­sji i pozwala­jące spo­jrzeć na codzi­enne sprawy z nowej per­spek­ty­wy.  Poszuki­wanie odpowiedzi na filo­zoficzne pyta­nia nie jest jed­nak zarez­er­wowane dla sytu­acji, w cza­sie której to nauczy­ciel pyta, a uczniowie szuka­ją odpowiedzi. W poszuki­wa­niu prawdy o życiu i świecie, o sytu­acji człowieka i wartoś­ci­ach, do których dąży, nie ist­nieje podzi­ał na role. W tej szkole wszyscy jesteśmy ucz­ni­a­mi, dlat­ego spotkanie było dla nas fan­tasty­czną okazją do tego, aby ruszyć ślada­mi Sokrate­sa i Pla­tona i odkry­wać przy­jem­ność, jaką moż­na znaleźć we wspól­nych rozważa­ni­ach i filo­zoficznym dia­logu. Kil­ka naprawdę wyma­ga­ją­cych godzin (czy wiedzieliś­cie, że myśle­nie może tak zmęczyć? ;-)) przy­pom­ni­ało nam, jak bard­zo w codzi­en­nym poś­piechu braku­je cza­su, żeby zatrzy­mać się i poszukać odpowiedzi na naprawdę ważne pyta­nia.  A przy okazji – ślada­mi Kartezjusza – przy­pom­nieć sobie, że właśnie dzię­ki staw­ia­n­iu takich pytań, może­my poczuć, że dotykamy isto­ty naszego ist­nienia.

Dzięku­je­my za ten niezwykły czas!

Właśnie ukazała się książka Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą autorstwa Łukasza Krzywonia > tutaj można zamówić książkę, tutaj więcej informacji o książce.

Jeśli chcesz zor­ga­ni­zować kurs dociekań filo­zoficznych z dzieć­mi w swo­jej szkole, pisz na adres auto­ra książ­ki, Łukasza Krzy­wo­nia: littlerainbowireland@gmail.com.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy