Filozofia w szkole Relacje i reportaże

Fotorelacja z kursu „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”

23 listopada 2018 w Niepublicznej Szkole Podstawowa im. Juliusza Verne w Warszawie odbył się kurs dla nauczycieli „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”, prowadzony przez Łukasza Krzywonia. Został on zorganizowany przez redakcję „Filozofuj!” w ramach podziękowań za wsparcie naszej akcji na platformie PolakPotrafi. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Kurs dla nauczy­cieli poprowadz­ił Łukasz Krzy­woń, autor książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą (do kupi­enia TU), która była przed­miotem – uwieńc­zonej sukce­sem – zbiór­ki crowd­fundin­gowej. Pani Dyrek­tor Aga­ta Waw­er, w imie­niu szkoły, hojnie wsparła wydanie książ­ki, wybier­a­jąc najwyższy próg w wysokoś­ci 5000 zł, co w wielkim stop­niu przy­czyniło się do powodzenia akcji. O naszej zbiórce dowiedzi­ała się z audy­cji w TOK FM, a zapy­tana o powód wspar­cia zaz­naczyła, że edukac­ja filo­zoficz­na jest według niej bard­zo istot­na od najmłod­szych lat i zależy jej na przeszkole­niu w tym kierunku wszys­t­kich swoich nauczy­cieli zarówno szkol­nych, jak i przed­szkol­nych. Redakc­ja „Filo­zo­fuj!” oraz autor przys­tąpił więc do orga­ni­za­cji szkole­nia dla warsza­wskiej szkoły pod­sta­wowej.

Kurs „Filo­zoficzne docieka­nia z dzieć­mi i młodzieżą” objął część teo­re­ty­czną i prak­ty­czną oraz ewalu­ację. W sum­ie trwał z prz­er­wa­mi 8 godzin. Po częś­ci wprowadza­jącej, w której mowa była o tym, czym jest filo­zo­fowanie z dzieć­mi i dlaczego warto prowadz­ić takie zaję­cia, nastąpiło pier­wsze ćwicze­nie w gru­pach. Pole­gało na odróż­ni­a­n­iu pytań filo­zoficznych od innych. Ćwicze­nie pomogło uczest­nikom kur­su lep­iej zrozu­mieć, czym są takie pyta­nia. Pokaza­ło też, jakie pokłady kreaty­wnoś­ci mogą zostać wydobyte za pomocą pytań filo­zoficznych, gdy zacznie się ich uży­wać pod­czas lekcji.

IMG-20181208-WA0005
IMG-20181208-WA0003
IMG-20181208-WA0025
IMG-20181208-WA0006
IMG-20181208-WA0002
IMG-20181208-WA0018
IMG-20181208-WA0010
IMG-20181208-WA0012
20180920_134334
IMG-20181208-WA0004
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0017
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Nauczy­ciele dowiedzieli się też o pod­sta­wowej struk­turze zajęć z filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi. Wyjaśniona została rola prowadzącego wys­tępu­jącego – w odróżnie­niu od trady­cyjnych metod naucza­nia – jako mod­er­a­tor, a nie jako auto­ry­tet, mają­cy przekazać swo­ją wiedzę. Była też mowa o 4 fila­rach filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi – koleżeńst­wie, kolab­o­racji, kry­ty­cznoś­ci i kreaty­wnoś­ci. Następ­nie omówiono, co może stać się inspiracją do dyskusji filo­zoficznej z dzieć­mi. Miało to na celu pokazanie, że bazu­jąc na mate­ri­ałach lit­er­ac­kich, graficznych czy fil­mowych przys­tęp­nych dla dzieci, moż­na zainicjować bard­zo ciekawe filo­zoficzne rozważa­nia. Łukasz Krzy­woń zapy­tał też nauczy­cieli, czy na innych od filo­zoficznych przed­mio­tach szkol­nych, moż­na wprowadz­ić ele­men­ty filo­zofii. Tu nastąpiło miłe zaskocze­nie, bo okaza­ło się, że nawet nauczy­ciele przed­miotów niehu­man­isty­cznych wplatali już takie wąt­ki w swo­je zaję­cia. Ciekawy pomysł przed­staw­iła infor­maty­cz­ka, która porusza­ła ze swoi­mi ucz­ni­a­mi kwest­ie, czy sztucz­na inteligenc­ja prze­jmie władzę nad ludzkoś­cią. Anglist­ka, ucząc dzieci try­bu warunk­owego, odwołała się do ich wyobraźni, by tworzyli zda­nia filo­zoficzne, oparte na struk­turze  IF + con­di­tion + result. Hitem było wyko­rzys­tanie filo­zofii na lekc­jach WF. Nauczy­ciel zapro­ponował omówie­nie z ucz­ni­a­mi zagad­nienia har­monii, znanej ze starożyt­nej kul­tu­ry greck­iej, w kon­tekś­cie popraw­ia­nia wyników sportowych przez olimpi­jczyków. Kurs obe­j­mował dużo prak­ty­cznych ćwiczeń, pobudza­ją­cych intelek­tu­al­nie i ruchowo, by nauczy­ciele doświad­czyli, jak w prosty i ciekawy dla uczniów sposób moż­na wprowadz­ić ele­men­ty filo­zoficzne na zaję­ci­ach szkol­nych. Autor wyjaśnił też nauczy­cielom różnice między trady­cyjnym P4C, gdy dzieci wybier­a­ją pyta­nia filo­zoficzne, mające się stać tem­atem do dyskusji na danych zaję­ci­ach i wer­sję uproszc­zoną, gdy nauczy­ciel sam zada­je pyta­nia filo­zoficzne grupie, choć w obu przy­pad­kach podąża się za tok­iem myśle­nia dzieci. Cały kurs objął zawartość książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą wraz z oso­bistym doświad­cze­niem dydak­ty­cznym, którym podzielił się Łukasz Krzy­woń.

Na koniec kur­su nastąpiła ewalu­ac­ja. Gru­pa była zad­owolona z odbytego kur­su, mimo poświęce­nia na niego dnia wol­nego od pra­cy. Okaza­ło się też, że przy okazji zabawy, w której brali wspól­nie udzi­ał, wys­tąpił efekt uboczny – więk­sza inte­grac­ja uczest­ników. Podob­nie zjawisko zachodzi w przy­pad­ku dzieci, które biorą udzi­ał w zaję­ci­ach z dociekań filo­zoficznych lub z jego ele­men­ta­mi. O innych zale­tach filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi pisal­iśmy już wcześniej tutajtutaj.

W kur­sie wzięła udzi­ał więk­szość nauczy­cieli oraz wicedyrek­tor­ka szkoły im. Juliusza Verne w Warsza­w­ie Katarzy­na Siko­ra. Miło było popa­trzeć, z jak wielkim zaan­gażowaniem wykony­wała ćwiczenia z dociekań filo­zoficznych, rozwi­ja­jące kreaty­wne myśle­nie. Oto jej wraże­nia z kur­su:

Za nami szkole­nie „Filo­zoficzne docieka­nia z dzieć­mi i młodzieżą”. Nie daj­cie się zwieść tytułowi! Pod­czas zajęć nie zabrakło oczy­wiś­cie inspiracji do dyskusji, jakie moż­na prowadz­ić z dzieć­mi w ramach lekcji przed­miotowych, na przykład na lekcji WF czy matem­atyce, oraz pomysłów na ciekawe gry i zabawy prowoku­jące do reflek­sji i pozwala­jące spo­jrzeć na codzi­enne sprawy z nowej per­spek­ty­wy.  Poszuki­wanie odpowiedzi na filo­zoficzne pyta­nia nie jest jed­nak zarez­er­wowane dla sytu­acji, w cza­sie której to nauczy­ciel pyta, a uczniowie szuka­ją odpowiedzi. W poszuki­wa­niu prawdy o życiu i świecie, o sytu­acji człowieka i wartoś­ci­ach, do których dąży, nie ist­nieje podzi­ał na role. W tej szkole wszyscy jesteśmy ucz­ni­a­mi, dlat­ego spotkanie było dla nas fan­tasty­czną okazją do tego, aby ruszyć ślada­mi Sokrate­sa i Pla­tona i odkry­wać przy­jem­ność, jaką moż­na znaleźć we wspól­nych rozważa­ni­ach i filo­zoficznym dia­logu. Kil­ka naprawdę wyma­ga­ją­cych godzin (czy wiedzieliś­cie, że myśle­nie może tak zmęczyć? ;-)) przy­pom­ni­ało nam, jak bard­zo w codzi­en­nym poś­piechu braku­je cza­su, żeby zatrzy­mać się i poszukać odpowiedzi na naprawdę ważne pyta­nia.  A przy okazji – ślada­mi Kartezjusza – przy­pom­nieć sobie, że właśnie dzię­ki staw­ia­n­iu takich pytań, może­my poczuć, że dotykamy isto­ty naszego ist­nienia.

Dzięku­je­my za ten niezwykły czas!

Właśnie ukazała się książka Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą autorstwa Łukasza Krzywonia > tutaj można zamówić książkę, tutaj więcej informacji o książce.

Jeśli chcesz zor­ga­ni­zować kurs dociekań filo­zoficznych z dzieć­mi w swo­jej szkole, pisz na adres auto­ra książ­ki, Łukasza Krzy­wo­nia: littlerainbowireland@gmail.com.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy