Filozofia w szkole Relacje i reportaże

Fotorelacja z kursu „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”

23 listopada 2018 w Niepublicznej Szkole Podstawowa im. Juliusza Verne w Warszawie odbył się kurs dla nauczycieli „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”, prowadzony przez Łukasza Krzywonia. Został on zorganizowany przez redakcję „Filozofuj!” w ramach podziękowań za wsparcie naszej akcji na platformie PolakPotrafi. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Kurs dla nauczy­cie­li popro­wa­dził Łukasz Krzy­woń, autor książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą (do kupie­nia TU), któ­ra była przed­mio­tem – uwień­czo­nej suk­ce­sem – zbiór­ki crowd­fun­din­go­wej. Pani Dyrek­tor Aga­ta Wawer, w imie­niu szko­ły, hoj­nie wspar­ła wyda­nie książ­ki, wybie­ra­jąc naj­wyż­szy próg w wyso­ko­ści 5000 zł, co w wiel­kim stop­niu przy­czy­ni­ło się do powo­dze­nia akcji. O naszej zbiór­ce dowie­dzia­ła się z audy­cji w TOK FM, a zapy­ta­na o powód wspar­cia zazna­czy­ła, że edu­ka­cja filo­zo­ficz­na jest według niej bar­dzo istot­na od naj­młod­szych lat i zale­ży jej na prze­szko­le­niu w tym kie­run­ku wszyst­kich swo­ich nauczy­cie­li zarów­no szkol­nych, jak i przed­szkol­nych. Redak­cja „Filo­zo­fuj!” oraz autor przy­stą­pił więc do orga­ni­za­cji szko­le­nia dla war­szaw­skiej szko­ły podstawowej.

Kurs „Filo­zo­ficz­ne docie­ka­nia z dzieć­mi i mło­dzie­żą” objął część teo­re­tycz­ną i prak­tycz­ną oraz ewa­lu­ację. W sumie trwał z prze­rwa­mi 8 godzin. Po czę­ści wpro­wa­dza­ją­cej, w któ­rej mowa była o tym, czym jest filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi i dla­cze­go war­to pro­wa­dzić takie zaję­cia, nastą­pi­ło pierw­sze ćwi­cze­nie w gru­pach. Pole­ga­ło na odróż­nia­niu pytań filo­zo­ficz­nych od innych. Ćwi­cze­nie pomo­gło uczest­ni­kom kur­su lepiej zro­zu­mieć, czym są takie pyta­nia. Poka­za­ło też, jakie pokła­dy kre­atyw­no­ści mogą zostać wydo­by­te za pomo­cą pytań filo­zo­ficz­nych, gdy zacznie się ich uży­wać pod­czas lekcji.

IMG-20181208-WA0005
IMG-20181208-WA0003
IMG-20181208-WA0025
IMG-20181208-WA0006
IMG-20181208-WA0002
IMG-20181208-WA0018
IMG-20181208-WA0010
IMG-20181208-WA0012
20180920_134334
IMG-20181208-WA0004
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0017
IMG-20181208-WA0005 IMG-20181208-WA0003 IMG-20181208-WA0025 IMG-20181208-WA0006 IMG-20181208-WA0002 IMG-20181208-WA0018 IMG-20181208-WA0010 IMG-20181208-WA0012 20180920_134334 IMG-20181208-WA0004 IMG-20181208-WA0017 IMG-20181208-WA0017 IMG-20181208-WA0017

Nauczy­cie­le dowie­dzie­li się też o pod­sta­wo­wej struk­tu­rze zajęć z filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi. Wyja­śnio­na zosta­ła rola pro­wa­dzą­ce­go wystę­pu­ją­ce­go – w odróż­nie­niu od tra­dy­cyj­nych metod naucza­nia – jako mode­ra­tor, a nie jako auto­ry­tet, mają­cy prze­ka­zać swo­ją wie­dzę. Była też mowa o 4 fila­rach filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi – kole­żeń­stwie, kola­bo­ra­cji, kry­tycz­no­ści i kre­atyw­no­ści. Następ­nie omó­wio­no, co może stać się inspi­ra­cją do dys­ku­sji filo­zo­ficz­nej z dzieć­mi. Mia­ło to na celu poka­za­nie, że bazu­jąc na mate­ria­łach lite­rac­kich, gra­ficz­nych czy fil­mo­wych przy­stęp­nych dla dzie­ci, moż­na zaini­cjo­wać bar­dzo cie­ka­we filo­zo­ficz­ne roz­wa­ża­nia. Łukasz Krzy­woń zapy­tał też nauczy­cie­li, czy na innych od filo­zo­ficz­nych przed­mio­tach szkol­nych, moż­na wpro­wa­dzić ele­men­ty filo­zo­fii. Tu nastą­pi­ło miłe zasko­cze­nie, bo oka­za­ło się, że nawet nauczy­cie­le przed­mio­tów nie­hu­ma­ni­stycz­nych wpla­ta­li już takie wąt­ki w swo­je zaję­cia. Cie­ka­wy pomysł przed­sta­wi­ła infor­ma­tycz­ka, któ­ra poru­sza­ła ze swo­imi ucznia­mi kwe­stie, czy sztucz­na inte­li­gen­cja przej­mie wła­dzę nad ludz­ko­ścią. Anglist­ka, ucząc dzie­ci try­bu warun­ko­we­go, odwo­ła­ła się do ich wyobraź­ni, by two­rzy­li zda­nia filo­zo­ficz­ne, opar­te na struk­tu­rze  IF + con­di­tion + result. Hitem było wyko­rzy­sta­nie filo­zo­fii na lek­cjach WF. Nauczy­ciel zapro­po­no­wał omó­wie­nie z ucznia­mi zagad­nie­nia har­mo­nii, zna­nej ze sta­ro­żyt­nej kul­tu­ry grec­kiej, w kon­tek­ście popra­wia­nia wyni­ków spor­to­wych przez olim­pij­czy­ków. Kurs obej­mo­wał dużo prak­tycz­nych ćwi­czeń, pobu­dza­ją­cych inte­lek­tu­al­nie i rucho­wo, by nauczy­cie­le doświad­czy­li, jak w pro­sty i cie­ka­wy dla uczniów spo­sób moż­na wpro­wa­dzić ele­men­ty filo­zo­ficz­ne na zaję­ciach szkol­nych. Autor wyja­śnił też nauczy­cie­lom róż­ni­ce mię­dzy tra­dy­cyj­nym P4C, gdy dzie­ci wybie­ra­ją pyta­nia filo­zo­ficz­ne, mają­ce się stać tema­tem do dys­ku­sji na danych zaję­ciach i wer­sję uprosz­czo­ną, gdy nauczy­ciel sam zada­je pyta­nia filo­zo­ficz­ne gru­pie, choć w obu przy­pad­kach podą­ża się za tokiem myśle­nia dzie­ci. Cały kurs objął zawar­tość książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą wraz z oso­bi­stym doświad­cze­niem dydak­tycz­nym, któ­rym podzie­lił się Łukasz Krzywoń.

Na koniec kur­su nastą­pi­ła ewa­lu­acja. Gru­pa była zado­wo­lo­na z odby­te­go kur­su, mimo poświę­ce­nia na nie­go dnia wol­ne­go od pra­cy. Oka­za­ło się też, że przy oka­zji zaba­wy, w któ­rej bra­li wspól­nie udział, wystą­pił efekt ubocz­ny – więk­sza inte­gra­cja uczest­ni­ków. Podob­nie zja­wi­sko zacho­dzi w przy­pad­ku dzie­ci, któ­re bio­rą udział w zaję­ciach z docie­kań filo­zo­ficz­nych lub z jego ele­men­ta­mi. O innych zale­tach filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi pisa­li­śmy już wcze­śniej tutajtutaj.

W kur­sie wzię­ła udział więk­szość nauczy­cie­li oraz wice­dy­rek­tor­ka szko­ły im. Juliu­sza Ver­ne w War­sza­wie Kata­rzy­na Siko­ra. Miło było popa­trzeć, z jak wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem wyko­ny­wa­ła ćwi­cze­nia z docie­kań filo­zo­ficz­nych, roz­wi­ja­ją­ce kre­atyw­ne myśle­nie. Oto jej wra­że­nia z kursu:

Za nami szko­le­nie „Filo­zo­ficz­ne docie­ka­nia z dzieć­mi i mło­dzie­żą”. Nie daj­cie się zwieść tytu­ło­wi! Pod­czas zajęć nie zabra­kło oczy­wi­ście inspi­ra­cji do dys­ku­sji, jakie moż­na pro­wa­dzić z dzieć­mi w ramach lek­cji przed­mio­to­wych, na przy­kład na lek­cji WF czy mate­ma­ty­ce, oraz pomy­słów na cie­ka­we gry i zaba­wy pro­wo­ku­ją­ce do reflek­sji i pozwa­la­ją­ce spoj­rzeć na codzien­ne spra­wy z nowej per­spek­ty­wy.  Poszu­ki­wa­nie odpo­wie­dzi na filo­zo­ficz­ne pyta­nia nie jest jed­nak zare­zer­wo­wa­ne dla sytu­acji, w cza­sie któ­rej to nauczy­ciel pyta, a ucznio­wie szu­ka­ją odpo­wie­dzi. W poszu­ki­wa­niu praw­dy o życiu i świe­cie, o sytu­acji czło­wie­ka i war­to­ściach, do któ­rych dąży, nie ist­nie­je podział na role. W tej szko­le wszy­scy jeste­śmy ucznia­mi, dla­te­go spo­tka­nie było dla nas fan­ta­stycz­ną oka­zją do tego, aby ruszyć śla­da­mi Sokra­te­sa i Pla­to­na i odkry­wać przy­jem­ność, jaką moż­na zna­leźć we wspól­nych roz­wa­ża­niach i filo­zo­ficz­nym dia­lo­gu. Kil­ka napraw­dę wyma­ga­ją­cych godzin (czy wie­dzie­li­ście, że myśle­nie może tak zmę­czyć? ;-)) przy­po­mnia­ło nam, jak bar­dzo w codzien­nym pośpie­chu bra­ku­je cza­su, żeby zatrzy­mać się i poszu­kać odpo­wie­dzi na napraw­dę waż­ne pyta­nia.  A przy oka­zji – śla­da­mi Kar­te­zju­sza – przy­po­mnieć sobie, że wła­śnie dzię­ki sta­wia­niu takich pytań, może­my poczuć, że doty­ka­my isto­ty nasze­go istnienia.

Dzię­ku­je­my za ten nie­zwy­kły czas!

Właśnie ukazała się książka Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą autorstwa Łukasza Krzywonia > tutaj można zamówić książkę, tutaj więcej informacji o książce.

Jeśli chcesz zor­ga­ni­zo­wać kurs docie­kań filo­zo­ficz­nych z dzieć­mi w swo­jej szko­le, pisz na adres auto­ra książ­ki, Łuka­sza Krzy­wo­nia: littlerainbowireland@gmail.com.

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy