Ogłoszenia

XXXI edycja Olimpiady Filozoficznej – tematy prac pisemnych etapu szkolnego

Znamy tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXXI edycji Olimpiady Filozoficznej! Jedenaście tematów czeka na miłośników mądrości, którzy do 30 listopada 2018 powinni przedstawić prace pisemne. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

[Aktu­ali­za­cja: 20 listo­pa­da 2018]

Wybierz i opra­cuj w for­mie pisem­nej jeden z poda­nych niżej tema­tów, a następ­nie złóż pra­ce dyrek­to­ro­wi szko­ły, opie­ku­no­wi lub sekre­ta­rzo­wi wła­ści­we­go Komi­te­tu Okrę­go­we­go Olim­pia­dy do dnia 30 listo­pa­da 2018 r.

Zain­te­re­so­wa­nych wzię­ciem udzia­łu w OF zachę­ca­my do lek­tu­ry nasze­go maga­zy­nu (wszyst­kie wyda­nia są dostęp­ne > tutaj), w szcze­gól­no­ści tym, któ­rzy wybio­rą temat 3., pole­ca­my numer Mean­dry per­cep­cji, tym, któ­rzy wybio­rą temat 4., pole­ca­my numer Esen­cja pięk­na, zaś dla tych, któ­ry są zain­te­re­so­wa­ni tema­tem 2., pole­ca­my numer Kim jest oso­ba?, tym, któ­rzy wybio­rą temat 9., pomoc­ny może oka­zać się numer Jak dzia­ła język?


Tematy prac pisemnych etapu szkolnego

 1. Na czym pole­ga poli­ty­ka pamię­ci? Czy jest to rekon­struk­cja prze­szło­ści, jej kon­struk­cja czy też wizja przy­szło­ści? Podej­mij pro­blem, odwo­łu­jąc się do zna­nych Ci kon­cep­cji filozoficznych.

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Agniesz­ka Nogal

 1. Oso­ba: rze­czy­wi­stość, meta­fo­ra czy miraż? Filo­zo­ficz­ne uję­cie oso­by i zna­cze­nie tej kate­go­rii dla nauki o czło­wie­ku oraz życia społecznego.

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Jan Krokos

 1. Postrze­że­nie zmy­sło­we w per­spek­ty­wie filo­zo­fii współ­cze­snej: odbi­cie rze­czy­wi­sto­ści – rekon­struk­cja – wiel­kie oszustwo?

Opie­kun nauko­wy: dr Kata­rzy­na Kuś

 1. Czy sztu­ka jest demo­kra­tycz­na? Roz­wa­ża­nia o roli sztu­ki i este­ty­ki w kształ­to­wa­niu się postaw politycznych.

Opie­kun nauko­wy: dr hab. Mate­usz Salwa

 1. O zna­cze­niu filo­zo­fii jako tera­pii spo­łecz­nej. Szan­se i zagro­że­nia takie­go jej traktowania.

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Tomasz Wiśniewski

 1. Współ­cze­sne zna­cze­nie filo­zo­fii bła­zna. Roz­wiń temat w nawią­za­niu do twór­czo­ści Lesz­ka Kołakowskiego.

[Pra­ce podej­mu­ją­ce to zagad­nie­nie bio­rą udział w kon­kur­sie Lesz­ka Kołakowskiego.] 

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Bar­ba­ra Markiewicz

 1. Czy filo­zo­fia potrze­bu­je logi­ki? Roz­patrz pro­blem zalet i ogra­ni­czeń metod logicz­nych w filozofii.

Opie­kun nauko­wy: dr hab. Tomasz Puczyłowski

 1. Ety­ka a płeć. Roz­waż pro­blem etycz­ne­go wymia­ru płci w odnie­sie­niu do zna­nych ci kon­cep­cji filozoficznych.

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Anna Malitowska

 1. Filo­zo­fo­wa­nie w języ­ku pol­skim – wyzwa­nie, szan­sa czy przeszkoda?

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Mar­cin Zdrenka

 1. Co to zna­czy poznać same­go sie­bie? Roz­wiń pro­blem korzy­sta­jąc z przy­kła­dów z zakre­su filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej i średniowiecznej.

Opie­kun nauko­wy: Kry­sty­na Krauze-Błachowicz

 1. Czy moż­na być dzi­siaj ide­ali­stą? Roz­waż pro­blem spo­ru realizm–antyrealizm w świe­tle wybra­nych kon­cep­cji filozoficznych.

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Seba­stian Kołodziejczyk


Suge­stie bibliograficzne

Ad. 1 J. Le Goff , Histo­ria i pamięć, War­sza­wa 2007; W. Ben­ja­min, Anioł histo­rii: ese­je, szki­ce, frag­men­ty, Poznań 1996; P. Rico­eur, Pamięć, histo­ria, zapo­mnie­nie, Kra­ków 2006; F. Furet, Praw­dzi­wy koniec rewo­lu­cji fran­cu­skiej, War­sza­wa 1994; H. Berg­son,Pamięć i życie, War­sza­wa 1988; F. Nie­tz­sche, O pożyt­kach i szko­dli­wo­ści histo­rii dla życia [w:] Nie­wcze­sne roz­wa­ża­nia, róż­ne wydania.

Ad. 2 J. Bre­mer, Oso­ba – fik­cja czy rze­czy­wi­stość? Toż­sa­mość i jed­ność Ja w świe­tle badań neu­ro­lo­gicz­nych, Kra­ków 2008; M. Gogacz, Wokół pro­ble­mu oso­by, War­sza­wa 1974; E. Mounier, Co to jest per­so­na­lizm? Oraz wybór innych prac, War­sza­wa 1960; R. Spa­emann, Oso­by. O róż­ni­cy mię­dzy czymś a kimś, War­sza­wa 2001; P. Straw­son, Oso­by, [w:] J. Gór­nic­ka-Kali­now­ska (red.), Filo­zo­fia pod­mio­tu. Frag­men­ty filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, t. 8, War­sza­wa 2001, 13–40; Ch. Tay­lor, Poję­cie oso­by, [w:] J. Gór­nic­ka-Kali­now­ska (red.), Filo­zo­fia pod­mio­tu. Frag­men­ty filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, t. 8, War­sza­wa 2001, 401–420; K. Woj­ty­ła, Oso­ba i czyn oraz inne stu­dia antro­po­lo­gicz­ne, Lublin 2000.

Ad. 3 B. Chwe­deń­czuk (red.), Filo­zo­fia per­cep­cji, War­sza­wa 1995 (tek­sty do wybo­ru zgod­nie z zain­te­re­so­wa­nia­mi uczest­ni­ków); D. Den­nett, Pre­lu­dium: Jak moż­li­we są halu­cy­na­cje? [w:] ten­że, Świa­do­mość, Coper­ni­cus Cen­ter Press 2016; D. G. Dotov, L. Nie & de M. M. Wit, Zro­zu­mieć afor­dan­cje: prze­gląd badań nad głów­ną tezą Jame­sa J. Gib­so­na, Avant 3(2) 2012, 282–295, http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/DDLNMW-Zrozumiec-afordancje.pdf; F. Dret­ske, Repre­zen­ta­cyj­ny cha­rak­ter doświad­cze­nia zmy­sło­we­go [w:] Natu­ra­li­zo­wa­nie umy­słu, War­sza­wa, 19–51; S. Gal­la­gher, D. Zaha­vi, Feno­me­no­lo­gicz­ny umysł, War­sza­wa 2015, 129–159; J. Loc­ke, Roz­wa­ża­nia doty­czą­ce rozu­mu ludz­kie­go, T1, Ks. 2, rozdz I–XII, dowol­ne wyda­nie; B. Rus­sell, Wie­dza a rze­czy­wi­stość [w:] tegoż, Pro­ble­my filo­zo­fii, War­sza­wa 1995, 10–19.

Ad. 4 C. Bishop, Sztucz­ne pie­kła. Sztu­ka par­ty­cy­pa­cyj­na i poli­ty­ka widow­ni, przeł. J. Sta­ni­szew­ski, War­sza­wa 2015; N. Bour­riaud, Este­ty­ka rela­cyj­na, przeł. Ł. Biał­kow­ski, Kra­ków 2012; C. Levi­ne, Od pro­wo­ka­cji do demo­kra­cji, czy­li o tym, dla­cze­go potrzeb­na jest nam sztu­ka, przeł. A. Gór­ny, War­sza­wa 2013; K. Sien­kie­wicz, Zatań­czą ci, co drże­li. Pol­ska sztu­ka kry­tycz­na, Kra­ków 2014; K. Wodicz­ko, Socjo­este­ty­ka, War­sza­wa 2015; Ch. Mouf­fe, Ago­ni­stycz­ne prze­strze­nie publicz­ne i poli­ty­ka demo­kra­tycz­na(http://recyklingidei.pl/mouffe-agonistyczne-przestrzenie-publiczne-politykademokratyczna); R. Scru­ton, Kul­tu­ra jest waż­na. Wia­ra i uczu­cie w osa­czo­nym świe­cie, przeł. T. Bie­roń, Poznań 2010; D. Kuspit, Koniec sztu­ki, przeł. J. Borow­ski, Gdańsk 2006; A. Turow­ski, Mię­dzy sztu­ką a komu­ną. Tek­sty awan­gar­dy rosyj­skiej 1910–1932, Kra­ków 1998; J. Ran­cie­re, Dzie­le­nie postrze­gal­ne­go, Kra­ków 2007.

Ad. 5 Św. Augu­styn, Wyzna­nia, róż­ne wyda­nia; E. Fromm, Mieć czy być?, róż­ne wyda­nia; H. Mar­cu­se, Eros i cywi­li­za­cja, róż­ne wyda­nia; Marek Aure­liusz, Roz­my­śla­nia, róż­ne wyda­nia; L. Wit­t­gen­ste­in, Docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne, War­sza­wa 2012.

Ad. 6 L. Koła­kow­ski, Kapłan i bła­zen (Roz­wa­ża­nia o teo­lo­gicz­nym dzie­dzic­twie współ­cze­sne­go myśle­nia), [w:] Pochwa­ła nie­kon­se­kwen­cji. Pisma roz­pro­szo­ne sprzed roku 1968, tom II, róż­ne wyda­nia; L. Koła­kow­ski, Tro­ska o Boga w pozor­nie bez­boż­nej epo­ce, [w:] Czy Pan Bóg jest szczę­śli­wy i inne pyta­nia, Kra­ków 2009; L. Koła­kow­ski, Zawód dia­bła jest mi bliż­szy, Wywiad [w:] Respu­bli­ka Nowa 2018; M. Polak, Kapłan, bła­zen i wojow­nik – trzy wcie­le­nia filo­zo­fa, „Znak” luty 2010, nr 657; Moni­ka Sznaj­der­man, Bła­zen. Maski i meta­fo­ry, Kra­ków 2014.

Ad.7 J. Łuka­sie­wicz, O zasa­dzie sprzecz­no­ści u Ary­sto­te­le­sa, War­sza­wa 1987; A. Tar­ski, Seman­tycz­na kon­cep­cja praw­dy i pod­sta­wy seman­ty­ki, [w]: ten­że, Pisma logicz­no-filo­zo­ficz­ne t1 Praw­da, War­sza­wa 1995; K. Ajdu­kie­wicz, Język i pozna­nie, w szcze­gól­no­ści: Zmia­na i sprzecz­ność, Logi­ka a doświad­cze­nie, Para­dok­sy sta­ro­żyt­nych, O sto­so­wal­no­ści czy­stej logi­ki do zagad­nień filo­zo­ficz­nych, Pro­ble­mat trans­cen­den­tal­ne­go ide­ali­zmu w sfor­mu­ło­wa­niu seman­tycz­nym, War­sza­wa 2006; J. Woleń­ski, W stro­nę logi­ki, w szcze­gól­no­ści: Racjo­na­lizm i pew­ność wie­dzy, Logi­ka scep­ty­cy­zmu, Momen­ty byto­we i modal­ność, Racjo­nal­ność jako modal­ność, Pięć dróg Akwi­ni­ty, Kra­ków 1996; J. Woleń­ski, Epi­ste­mo­lo­gia, War­sza­wa 2005; J. Woleń­ski, Meta­ma­te­ma­ty­ka a epi­ste­mo­lo­gia, War­sza­wa 1993; W. Quine, Filo­zo­fia logi­ki, War­sza­wa 2002.

Ad. 8 I. Kant, Uza­sad­nie­nie meta­fi­zy­ce moral­no­ści, róż­ne wyda­nia; C. Gil­li­gan, Innym gło­sem, War­sza­wa 2015; J. Butler, Uwi­kła­ni w płeć, War­sza­wa 2008; Ety­ka nr 45, rok 2012, w tym m.in. roz­pra­wy: M. Śro­da, Czy ety­ka ma płeć?, E. Hyży, Wybra­ne etycz­no-poli­tycz­ne pro­po­zy­cje współ­cze­sne­go femi­ni­zmu glo­bal­ne­go, O. Cie­le­męc­ka, Od róż­ni­cy do ety­ki róż­ni­cy. Femi­ni­stycz­na filo­zo­fia Luce Iri­ga­ray, dostęp: http://etyka.uw.edu.pl/tag/etyka-452012/; E. Mounier, Deka­den­cja jed­nost­ki: od boha­te­ra do miesz­cza­ni­na i Deka­den­cja chrze­ści­jań­stwa, [w:] T. Płu­żań­ski, Mounier, War­sza­wa 1967, 172–175, 180–182.

Ad. 9 Seba­stian Petry­cy z Pil­zna, Przy­dat­ki do eko­no­mi­ki i poli­ty­ki Ary­sto­te­le­sow­skiej, Przy­dat­ki do ety­ki Ary­sto­te­le­sow­skiej, War­sza­wa 1956, t. 1 i 2; B. Tren­tow­ski, Cho­wan­na czy­li Sys­tem peda­go­gi­ki naro­do­wej jako umie­jęt­no­ści wycho­wa­nia, nauki i oświa­ty, sło­wem wykształ­ce­nia naszej mło­dzie­ży, Wro­cław 1970; H. Stru­ve, Słów­ko o filo­zo­fii naro­do­wej pol­skiej,[w:] Ruch Filo­zo­ficz­ny 1911 (I) 1; K. Twar­dow­ski, Jesz­cze słów­ko o filo­zo­fii naro­do­wej pol­skiej [w:] Ruch Filo­zo­ficz­ny 1911 (I) 6; K. Twar­dow­ski, Gra­ni­ce pury­zmu, [w:] Ruch Filo­zo­ficz­ny 1913 (III) 8.

Ad. 10 Pla­ton, Obro­na Sokra­te­sa, róż­ne wyda­nia; Pla­ton, Gor­giasz, róż­ne wyda­nia; M. Foucault, Her­me­neu­ty­ka pod­mio­tu, War­sza­wa 2012; Sene­ka, Listy moral­ne do Lucy­liu­sza, róż­ne wyda­nia; św. Augu­styn, Wyzna­nia, róż­ne wyda­nia; Ch. Tay­lor, Źró­dła pod­mio­to­wo­ści: naro­dzi­ny toż­sa­mo­ści nowo­cze­snej, r. VII „In inte­rio­re homi­ne”, War­sza­wa 2012; Ber­nard z Cla­irvaux, O roz­wa­ża­niu, Kra­ków 1992.

Ad. 11 K. Ajdu­kie­wicz (1937/2006), Pro­ble­mat trans­cen­den­tal­ne­go ide­ali­zmu w sfor­mu­ło­wa­niu seman­tycz­nym, [w:] ten­że, Język i pozna­nie, t. I: Wybór pism z lat 1920–1939, War­sza­wa (1960) 2006, 264–277; K. Ajdu­kie­wicz (1953/2006), W spra­wie arty­ku­łu prof. A. Schaf­fa o moich poglą­dach filo­zo­ficz­nych, [w:] ten­że, Język i pozna­nie, t. IIWybór pism z lat 1945–1963, War­sza­wa (1965) 2006, 155–191; M. Dum­mett (1963/1992), Realizm, „Prin­ci­pia” 6, s. 5–31; M. Dum­mett (1993/1998), Realizm i anty­re­alizm, [w:] Filo­zo­fia bry­tyj­ska u schył­ku XX wie­ku, pod red. P. Gutow­skie­go, T. Szub­ki, Lublin 1998, 67–86; M. Dum­mett, Logicz­na pod­sta­wa meta­fi­zy­ki, War­sza­wa 1998; T. Szub­ka, Nowy kształt spo­ru o realizm, Rocz­ni­ki Filo­zo­ficz­ne KUL, Tom XLII, Z. 1, (1994) s. 161–194; T. Szub­ka, Płasz­czy­zny spo­ru o realizm: Kazi­mierz Ajdu­kie­wicz i Micha­el Dum­mett, Prze­gląd Filo­zo­ficz­ny – Nowa Seria, (2013) nr 4 (88); J. Woleń­ski, Kry­ty­ka ide­ali­zmu przez Kazi­mie­rza Ajdu­kie­wi­cza, [w:] Sens, praw­da, war­tość: Filo­zo­fia języ­ka i nauki w dzie­łach Kazi­mie­rza Ajdu­kie­wi­cza, Witol­da Doro­szew­skie­go, Tade­usza i Jani­ny Kotar­biń­skich, Roma­na Susz­ki, Wła­dy­sła­wa Tatar­kie­wi­cza, pod red. J. Pel­ca, War­sza­wa 2006, s. 149–163.

Przed­sta­wio­ne powy­żej suge­stie biblio­gra­ficz­ne mają cha­rak­ter pomoc­ni­czych wska­zań i nie sta­no­wią kata­lo­gu źró­deł, do któ­rych obo­wiąz­ko­wo nale­ży odwo­łać się w pra­cy. Zachę­ca­my tak­że do wła­snych poszu­ki­wań filo­zo­ficz­nych inspiracji!


Plik PDF do pobrania.


War­to zapo­znać się z regu­la­mi­nem Olim­pia­dy. Posta­ra­my się na bie­żą­co infor­mo­wać o tema­ty­ce eli­mi­na­cji i wska­zów­kach biblio­gra­ficz­nych (tek­stach, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać przy pisa­niu pra­cy na powyż­sze tematy).

Infor­ma­cje te moż­na zna­leźć też w biu­le­ty­nie „Olim­pia­da filo­zo­ficz­na” oraz na stro­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – orga­ni­za­to­ra Olimpiady.


Zobacz infor­ma­cje z poprzed­nich edy­cji Olim­pia­dy.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy