Filozofia dla dzieci Relacje i reportaże

Konkurs „Dzieci filozofują” rozstrzygnięty

21 maja w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Dzieci filozofują”. W trakcie spotkania zwycięzcom wręczono nagrody, a główny organizator konkursu – Stowarzyszenie Aqueduct, zorganizowało specjalne atrakcje w postaci warsztatów filozoficznych i przedstawienia o starożytnych filozofach. Gościem specjalnym wydarzenia był dyrektor Instytutu Filozofii UW, profesor Jakub Kloc-Konkołowicz. Czasopismo „Filozofuj!” było patronem medialnym konkursu.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Jak zachę­cić mło­dych ludzi do myśle­nia? Wystar­czy im na to pozwo­lić; ale cho­ciaż dzie­ci są „natu­ral­ny­mi” filo­zo­fa­mi, edu­ka­cja filo­zo­ficz­na wśród naj­młod­szych wciąż jesz­cze jest w Pol­sce raczej rzad­ko­ścią. Celem kon­kur­su jest pró­ba popra­wie­nia tego sta­nu rze­czy oraz stwo­rze­nia dzie­ciom moż­li­wo­ści i prze­strze­ni do dzie­le­nia się prze­my­śle­nia­mi. Tego­rocz­na edy­cja „Dzie­ci filo­zo­fu­ją” była już dru­gą odsło­ną kon­kur­su; w sumie wzię­ło w niej udział aż 465 uczest­ni­ków z całej Pol­ski. Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ło dla dwóch kate­go­rii wie­ko­wych; ucznio­wie klas 1–3 mie­li za zada­nie stwo­rze­nie ilu­stra­cji z mora­łem do wybra­nej przez sie­bie baj­ki, a dzie­ci z klas 4–6 two­rzy­ły opo­wieść w dowol­nej for­mie, pre­zen­tu­jąc wła­sną reflek­sję.

Dzię­ki patro­nom i spon­so­rom auto­rzy wybra­nych przez spe­cjal­ne jury prac otrzy­ma­li cie­ka­we nagro­dy. Dzie­ła uczniów z pierw­szej gru­py wie­ko­wej zosta­ły ponad­to wysta­wio­ne publicz­nie, a fil­my, opo­wia­da­nia i komik­sy star­szych dzie­ci zosta­ną zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­rów.

Uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród była też świet­ną oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia tego, czym jest edu­ka­cja filo­zo­ficz­na. W trak­cie warsz­ta­tów z epi­ste­mo­lo­gii mali adep­ci filo­zo­fii pozna­wa­li tajem­ni­ce kolo­ru i pró­bo­wa­li zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie, czy kolo­ry są praw­dzi­we. Dla star­szych uczest­ni­ków ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 267 w War­sza­wie przy­go­to­wa­li przed­sta­wie­nie pt.: „Ci prze­mą­drza­li filo­zo­fo­wie”, w któ­rym przy­bli­ży­li syl­wet­ki Tale­sa, Pita­go­ra­sa, Ary­sto­te­le­sa i Dio­ge­ne­sa oraz poru­szy­li pro­ble­my takie jak: Co daje nam filo­zo­fia? Po co nam rozum? Czym jest szczę­ście? Jak uczyć się tole­ran­cji? Dla­cze­go bocia­ny mają dłu­gi dziób?

Kon­kurs cie­szył się dużym powo­dze­niem i już teraz orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do wzię­cia udzia­łu w kolej­nej edy­cji.

Orga­ni­za­to­rzy wyda­rze­nia:

Sto­wa­rzy­sze­nie Aqu­educt
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 267 w War­sza­wie
Wydaw­nic­two Mucho­mor

Patro­ni wyda­rze­nia:

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”
Insty­tut Filo­zo­fii UW
Sce­na­riu­sze Lek­cji
Dział Edu­ka­cji Sto­wa­rzy­sze­nie Nowe Hory­zon­ty
Ety­ka w Szko­le
TVP ABC
Pol­skie Radio Dzie­ciom
Qltur­ka
Ryms
Juniorowo.pl
Świersz­czyk

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pro­ble­mem jest to że spe­cy­fi­ka roz­wo­jo­wa dzie­ci, czy­li uczniów jest uza­leż­nio­na od jego cech pod­mio­to­wych spe­cy­ficz­nych dla okre­ślo­nej kate­go­rii wie­ko­wych któ­re są raczej nie­zmien­ne, mimo zmie­nia­ją­cych się zewnętrz­nych warun­ków w oto­cze­niu. Pole­cam stro­nę inter­ne­to­wą http://www.wiktor.horyzont.net gdzie przed­sta­wia­ne są cechy roz­wo­ju wyż­szych umie­jęt­no­ści umy­sło­wych.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy