Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Spotkanie

Relacja z drugiego spotkania „Gdańsku, filozofuj!”: Bóg wiary i Bóg filozofii [WIDEO]

19 stycznia w galerii sztuki „Nowa Kolonia” w Gdańsku Wrzeszczu odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne z serii „Gdańsku, filozofuj!”. Tym razem filozofowaliśmy wokół tematyki nr. 6 „Filozofuj!” pt. „Bóg i religia”. W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Stanisław Judycki (UG), dr Cezary Kościelniak (UAM) i dr Marek Pepliński (UG). Publiczność ponownie dopisała. W „Nowej Kolonii” zgromadziło się ponad sto osób w różnym wieku, od nastolatków po seniorów. Był nawet jeden piesek :) Spotkanie trwało ponad trzy godziny.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

23 stycznia 2016 w „Panoramie Kultury” w TVP3 Gdańsk wyemitowano (od 4:45) materiał o spotkaniu. Można go obejrzeć > tutaj.


W pierw­szej czę­ści dys­ku­tan­ci zapre­zen­to­wa­li swo­je sta­no­wi­ska w kwe­stii „Bóg wia­ry i Bóg filo­zo­fii”. Prof. Sta­ni­sław Judyc­ki mówił o wie­rze reli­gij­nej rozu­mia­nej jako współ­czu­cie z cier­pie­niem i bólem świa­ta, dr Ceza­ry Kościel­niak przed­sta­wił myśl Jose­pha Rat­zin­ge­ra na temat róż­nic mię­dzy Bogiem chrze­ści­jan a filo­zo­ficz­nym Abso­lu­tem, nato­miast dr Marek Pepliń­ski odniósł się do kwe­stii racjo­nal­no­ści wia­ry reli­gij­nej, rela­cji mię­dzy filo­zo­fią i wia­rą oraz argu­men­ta­cji ze zła prze­ciw ist­nie­niu Boga.

Następ­na część pole­ga­ła na odnie­sie­niu się do wypo­wie­dzia­nych sta­no­wisk i twier­dzeń. Dys­ku­tan­ci nie mogli jed­nak dłu­go roz­ma­wiać tyl­ko we tro­je, ponie­waż o moż­li­wość zada­wa­nia pytań zaczę­ła upo­mi­nać się publicz­ność! Pyta­nia pada­ły roz­ma­ite. Nie bra­ko­wa­ło komen­ta­rzy do słów pre­le­gen­tów, a nawet krót­kich auto­re­fe­ra­tów słu­cha­czy 🙂 Poru­sza­no m.in. kwe­stie: war­tość pan­te­izmu, potrze­ba zde­fi­nio­wa­nia czym/kim jest Bóg, natu­ra­li­stycz­ne uwa­run­ko­wa­nia wia­ry reli­gij­nej, rela­cja mię­dzy Bogiem a ludz­kim cier­pie­niem oraz złem obec­nym w świe­cie, jak rozu­mieć wszech­moc Boga, czy ma ona zna­cze­nie dla wia­ry, her­me­neu­ty­ka a pozna­nie Boga.

Dzię­ku­ję wszyst­kim za obec­ność i dys­ku­sję – Panom Dys­ku­tan­tom i Publicz­no­ści. Gra­tu­lu­ję wytrwa­ło­ści tym, któ­rzy zosta­li do koń­ca! Nie wiem jak Wy, ale ja mam wra­że­nie, że to spo­tka­nie wca­le się nie skoń­czy­ło, tyl­ko wciąż trwa we mnie. Cza­sem wystar­czy jed­no zda­nie, jed­na myśl, któ­ra utkwi w gło­wie czy w ser­cu i idzie z nami dalej przez życie i to życie zmie­nia, nas zmie­nia. Mam nadzie­ję, że to spo­tka­nie takich myśli Wam dostar­czy­ło. Od nie­któ­rych z Was już usły­sza­łam, że wła­śnie tak jest. Mam nadzie­ję rów­nież, że zoba­czy­my się zno­wu już w mar­cu na kolej­nym spo­tka­niu z serii „Gdań­sku, filo­zo­fuj!”. Tym razem będzie o uchodź­cach i mul­ti­kul­tu­ra­li­zmie. Wszyst­kich chęt­nych do współ­pra­cy przy orga­ni­za­cji pro­szę o kon­takt.

Roz­wa­żam, co w tym wszyst­kim jest naj­waż­niej­sze – chy­ba wspól­no­ta wymia­ny myśli? Nikt nie filo­zo­fu­je w poje­dyn­kę. Nie tak się naro­dzi­ła filo­zo­fia. W naj­lep­szych swych odsło­nach była ona zawsze dzia­ła­niem wspól­no­to­wym. Oczy­wi­ście, na pew­ne rze­czy „wpa­da się” w samot­no­ści, do pew­nych wnio­sków docho­dzi się same­mu, ale jeśli w tym miej­scu koń­czy się nasze myśle­nie, to koń­czy się tam tak­że nasz roz­wój. Dopie­ro wte­dy, gdy wła­sny­mi prze­my­śle­nia­mi dzie­li­my się z inny­mi, zosta­ją one pod­da­ne wery­fi­ka­cji. Dopie­ro wte­dy zaczy­na robić się napraw­dę cie­ka­wie 🙂 Zachę­cam Was do wymia­ny myśli i jesz­cze – wra­ca­jąc do kwe­stii, któ­rą zakoń­czy­li­śmy spo­tka­nie – do szcze­ro­ści inte­lek­tu­al­nej wobec samych sie­bie. Dzię­ku­ję i do zoba­cze­nia!

Celi­na Gło­gow­ska


Zob. też wywiad z Celiną Głogowską w „Gazecie Wyborczej”.


Fot. Justy­na Wasi­niew­ska


W  spo­koj­nej atmos­fe­rze, w sku­pie­niu, o tym waż­kim, naj­waż­niej­szym, tema­cie, roz­pra­wiał naj­pierw prof. Sta­ni­sław Judyc­ki z UG, kła­dąc akcent na egzy­sten­cjal­ny cha­rak­ter zagad­nie­nia i pre­zen­tu­ją­cy zdro­wo­roz­sąd­ko­we sta­no­wi­sko, bez waha­nia wyra­ża­jąc swo­je poglą­dy i kie­ru­jąc kry­tycz­ne uwa­gi w odnie­sie­niu do pew­nych kon­cep­cji i postu­la­tów filo­zo­ficz­nych w kwe­stii Boga, wia­ry i filo­zo­fii. Dr Ceza­ry Kościel­niak z Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, znaw­ca zja­wi­ska seku­la­ry­za­cji w świe­cie współ­cze­snym, podej­mo­wał tema­ty­kę zagad­nie­nia z per­spek­ty­wy histo­rycz­no-socjo­lo­gicz­nej. Dr Marek Pepliń­ski, poru­sza­ją­cy się na grun­cie filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, w spo­sób wywa­żo­ny wypo­wia­dał  cel­ne, nie­rzad­ko zaska­ku­ją­ce słu­cha­cza, uwa­gi o nie­któ­rych prze­ko­na­niach, żywio­nych czy to przez zawo­do­wych filo­zo­fów, czy to przez laików, w kwe­stii rela­cji wia­ry w Boga i filo­zo­fii.

Tak więc na spo­tka­niu moż­na było posłu­chać i zadać pyta­nie o Boga i zło, o kon­cep­cje gene­zy zja­wi­ska wia­ry reli­gij­nej, o wszech­moc Boga, o racjo­nal­ność, praw­do­po­do­bień­stwo i zasad­ność wia­ry reli­gij­nej i wia­ry nie­re­li­gij­nej, o inne niż kato­lic­kie spoj­rze­nie na reli­gię i Boga. Wśród przy­by­łych głos zabie­ra­li zarów­no pra­cow­ni­cy nauko­wi i absol­wen­ci filo­zo­fii, jak i ci, któ­rych z filo­zo­fią nie łączy żad­ne wykształ­ce­nie kie­run­ko­we. Spo­tka­nie trwa­ło ponad trzy godzi­ny, a jego dłu­gość, prze­bieg i licz­ba uczest­ni­ków poka­za­ła, że filo­zo­fia, a w szcze­gól­no­ści ta, któ­ra pod­no­si tak waż­kie kwe­stie jak Bóg wia­ry i filo­zo­fii, wciąż poru­sza­ją ser­ca i umy­sły wie­lu ludzi.

Łukasz Depiń­ski


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłu­chać:


Pod­czas dru­gie­go z cyklu spo­tkań „Gdań­sku, Filo­zo­fuj!” poświę­co­ne­go dys­ku­sji o Bogu wia­ry i Bogu filo­zo­fii mia­łem zaszczyt zająć się dys­try­bu­cją nowe­go nume­ru nasze­go cza­so­pi­sma. Szó­sty numer „Filo­zo­fuj”, któ­re­go tema­tem są zagad­nie­nia zwią­za­ne z Bogiem i reli­gią roz­szedł się niczym świe­że bułecz­ki. To zresz­tą nic dziw­ne­go przy wiel­kiej licz­bie osób zebra­nych na sali Kolo­nii Arty­stów – było ich ponad 100. Roz­ra­sta­ją­ca się widow­nia tych filo­zo­ficz­nych debat przy kawie pozwa­la wie­rzyć, że kolej­ne spo­tka­nie będzie musia­ło odbyć się już w obiek­cie co naj­mniej wiel­ko­ści hali spor­to­wej czy kon­cer­to­wej. Do zoba­cze­nia już w mar­cu przy sto­li­ku sprze­daw­cy!

Jarek Dal­ke

Wczo­raj w Gdań­sku deba­ta o Bogu i wie­rze Celi­na Glo­gow­ska zro­bi­ła Event nie­sa­mo­wi­ty, zebra­ła ponad 100 osób, dys­ku­to­wa­li­śmy ponad 3 godzi­ny. I jak to się ma do śmier­ci filo­zo­fii i pytań fun­da­men­tal­nych? Dys­ku­sja z prof. Sta­ni­sła­wem Judyc­kim i dr. Mar­kiem Pepliń­skim, jak widać był też z nami pies ;). Nie ukry­wam, że daw­no nie bra­łem udzia­łu w tak inte­lek­tu­al­nie ener­ge­tycz­nym spo­tka­niu i śro­do­wi­sku.

Dr Ceza­ry Kościel­niak @ Face­bo­ok


Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie. Wie­le osób sko­rzy­sta­ło. 😉


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spo­tka­nia. Uda­ło się zare­je­stro­wać tyl­ko dwie godzi­ny. Nie ocze­ki­wa­li­śmy, że spo­tka­nie może się tak prze­dłu­żyć.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy