Filozofia w szkole Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Filozoficzne źródła kultury europejskiej – cykl multimedialny

Stworzyliśmy 8-odcinkowy filmowy cykl filozoficzny, który będzie głównym (choć nie jedynym!) elementem kursu e-learningowego, stanowiącego świetną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów, ale też świetny wstęp do filozofowania dla każdego miłośnika mądrości.

Zapisz się do naszego newslettera

Poni­żej lista już opu­bli­ko­wa­nych odcinków:

Wszyst­kie odcin­ki i cały kurs będą dostęp­ne gratis!


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej? 

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Każ­dy z fil­mów opar­ty jest na pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii Źró­dła mądro­ści, któ­ry został wyda­ny w tym roku przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con (moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj). Fil­mi­ki sta­no­wią czę­ścio­wo odzwier­cie­dle­nie mul­ti­me­dial­ne pod­ręcz­ni­ka, a czę­ścio­wo jego uzu­peł­nie­nie (nie­któ­re frag­men­ty zosta­ły rozbudowane). 

30 paź­dzier­ni­ka udo­stęp­ni­my na stro­nie zrodla-madrosci.pl cały kurs e‑learningowy, zawie­ra­ją­cy oprócz fil­mów tak­że inne materiały.


Pro­jekt został sfi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Kultury.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy