Relacje i reportaże

Wystawa ilustracji z magazynu „Filozofuj!”: „Zobacz filozofię!” [relacja]

Czy treści filozoficzne można... zobaczyć? Mogli się o tym przekonać uczestnicy wczorajszego wernisażu wystawy „Zobacz filozofię!”. 20 września o g. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się otwarcie jubileuszowej, prezentowanej na 5-lecie działalności Fundacji Academicon, wystawy ilustracji z magazynu „Filozofuj!”, który powstaje pod skrzydłami Fundacji. Na wernisaż przybyła jedna z autorek prac, Florianen vinsi'Siegereith, która opowiadała o swoich grafikach.

Ponie­waż redak­cja „Filo­zo­fuj!” kła­dzie szcze­gól­ny nacisk na przy­stęp­ność prze­ka­zy­wa­nych tre­ści a tak­że na atrak­cyj­ność prze­ka­zu za pośred­nic­twem ilu­stra­cji, do współ­pra­cy przy two­rze­niu maga­zy­nu już na samym począt­ku dzia­łal­no­ści zapro­si­li­śmy zespół pro­fe­sjo­nal­nych arty­stów-gra­fi­ków. Sta­ra­li­śmy się też zawsze, by gra­fi­ki były nie tyl­ko este­tycz­ne, ład­ne wizu­al­nie, ale by mia­ły też nie­ba­nal­ną wymowę.

Po 5 latach dzia­łal­no­ści Fun­da­cji przy­szedł czas na zebra­nie naj­cie­kaw­szych ilu­stra­cji i przed­sta­wie­nie ich szer­szej publicz­no­ści w więk­szym for­ma­cie. Na wer­ni­sa­żu wysta­wy gra­fik z maga­zy­nu, któ­ry odbył się 20 wrze­śnia br. w Woje­wódz­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej im. Hie­ro­ni­ma Łopa­ciń­skie­go w Lubli­nie, zapre­zen­to­wa­li­śmy 26 ilu­stra­cji do arty­ku­łów z nume­rów „Filo­zo­fuj!” z lat 2015–2021. 10 z nich było wywie­szo­nych na szta­lu­gach, 16 moż­na było zoba­czyć na wyświetlaczu.

Auto­ra­mi zapre­zen­to­wa­nych prac są: Nata­lia Bie­sia­da-Myszak, Zuzan­na Boł­tryk, Han­na Byt­niew­ska, Anna Kory­zma, Mal­wi­na Majer, Lubo­mi­ra Przy­byl­ska, Mał­go­rza­ta Uglik, Han­na Urban­kow­ska oraz Flo­ria­nen vin­si­’Sie­ge­re­ith, któ­ra przy­je­cha­ła na wer­ni­saż z Wro­cła­wia, by oso­bi­ście opo­wie­dzieć o zamy­śle na swo­je gra­fi­ki i szcze­gó­łach ich wykonania.

Tak sko­men­to­wa­ła ilu­stra­cję do arty­ku­łu A. Bro­żek Skąd wie­my, że to jest utwór muzycz­ny?:

Wie­dzę doty­czą­cą utwo­rów muzycz­nych posta­no­wi­łam zasym­bo­li­zo­wać za pomo­cą skrzy­piec w kształ­cie książ­ki. Jako, że każ­dy czło­wiek może mieć swo­ją wła­sną odpo­wiedź na to pyta­nie, nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­na kobie­ta o zakry­tej twa­rzy, będą­ca meta­fo­rą całej ludz­ko­ści, gra na nich, powo­łu­jąc do życia wła­sną melo­dię interpretacji.

tak ilu­stra­cję do arty­ku­łu  B. Kośne­go Życiem kie­ru­je gra… dosłow­nie!:

Roz­gryw­ka mię­dzy jastrzę­bia­mi i gołę­bia­mi odby­wa się z wyko­rzy­sta­niem sza­chów. Wal­czą one o zaso­by — poży­wie­nie — repre­zen­to­wa­ne przez koszyk owo­ców u stóp sto­łu. Zwie­rzę­ta mają cia­ła ludzi, bowiem „Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze”. Wszyst­ko jest ze sobą połączone.

a tak do tek­stu P. Bar­tu­li Okrut­na Gra (pro­jekt):

Cza­sa­mi dosłow­ne uję­cie tema­tu jest bar­dziej wymow­ne niż naj­bar­dziej wymyśl­na meta­fo­ra. Wyko­rzy­stu­jąc swo­je doświad­cze­nie z pra­cy infor­ma­tycz­nej, posta­no­wi­łam zapro­jek­to­wać ekran powi­tal­ny dla gra­cza tak, jak­by to był real­ny pro­dukt roz­ryw­ko­wy dostęp­ny w Internecie.

Flo­ria­nen to wszech­stron­nie uzdol­nio­na artyst­ka, któ­ra na co dzień zaj­mu­je się nauka­mi infor­ma­tycz­ny­mi. To połą­cze­nie prze­kła­da się na jej umi­ło­wa­nie do eks­pe­ry­men­tów, jeśli cho­dzi o jed­no­cze­sne wyko­rzy­sta­nie mediów tra­dy­cyj­nych oraz cyfro­wych w swo­jej twór­czo­ści. Pobie­ra­ła nauki w Gdań­skiej Szko­le Arty­stycz­nej, Edu­kre­sce oraz Aka­de­mii EITCA. W swo­ich ilu­stra­cjach dla „Filo­zo­fuj!” dąży do jak naj­bar­dziej nie­ty­po­we­go i nie­jed­no­znacz­ne­go uję­cia tema­tu w celu roz­bu­dze­nia cie­ka­wo­ści w odbiorcy.

Dru­ga z arty­stek, któ­ra chcia­ła podzie­lić się z czy­tel­ni­ka­mi komen­ta­rza­mi do swo­ich pra­ca jest Nata­lia Bie­sia­da-Myszak, absol­went­ka gra­fi­ki na Wydzia­le Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. w Kra­ko­wie. Swo­je życie zawo­do­we dzie­li mię­dzy pra­cę w sek­to­rze usług IT oraz fre­elan­ce z zakre­su pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i ilu­stra­cji, prak­tycz­nie jest więc spe­cja­list­ką od „łapa­nia wie­lu srok za ogon”. Zaj­mu­je się two­rze­niem logo­ty­pów, lay­outów, dru­ków użyt­ko­wych, okła­dek; ilu­stru­je baśnie i tek­sty dla dzie­ci oraz arty­ku­ły pra­so­we. W 2015 r. Zosta­ła fina­list­ką kon­kur­su Gol­den Pin­whe­el Young lllu­stra­tors Com­pe­ti­tion orga­ni­zo­wa­ne­go pod­czas tar­gów książ­ki dzie­cię­cej w Szan­gha­ju. Współ­pra­cu­je z „Filo­zo­fuj!” od 2019 roku. Jest tak­że poet­ką, zwią­za­ną od lat z kra­kow­ską gru­pą lite­rac­ką „Syla­ba”; publi­ko­wa­ła swo­je wier­sze w wydaw­nic­twach pokon­kur­so­wych i zbio­ro­wych, pismach „Kra­ków”, „Kon­spekt” i „Kon­tent”. Wyda­ła tomik zaty­tu­ło­wa­ny Pozwo­le­nie na cud. Pry­wat­nie zaj­mu­je się wycho­wy­wa­niem trzech kotów (bez­sku­tecz­nie) i cór­ki (na razie nie wia­do­mo jesz­cze, czy skutecznie).

W ten spo­sób przed­sta­wia ilu­stra­cję do arty­ku­łu R. Mor­dar­skie­go, Aprio­rycz­ność filo­zo­fii poli­ty­ki:

To była pierw­sza ilu­stra­cja, jaką wyko­na­łam dla „Filo­zo­fuj!”. Pamię­tam, że tekst był dla mnie ogrom­nym wyzwa­niem i czy­ta­łam go kil­ku­krot­nie, upew­nia­jąc się, czy dobrze go rozu­miem. Ze wzglę­du na to, że odno­sił się do pojęć abs­trak­cyj­nych, zde­cy­do­wa­łam się – dla prze­ciw­wa­gi – w sfe­rze wizu­al­nej poszu­kać jakie­goś kon­kre­tu, nama­cal­no­ści. Dla­te­go wła­śnie na ilu­stra­cji poja­wia­ją się… kloc­ki Lego.

Tak Nata­lia Bie­sia­da-Myszak opo­wia­da zaś o gra­fi­ce do arty­ku­łu K. Hubacz­ka, Bóg kon­tra zło:

Wyko­ny­wa­łam tę pra­cę w tech­ni­ce rysun­ku cyfro­we­go, swo­bod­nie testo­wa­łam więc róż­ne moż­li­wo­ści dobo­ru barw. Osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­łam się na przed­sta­wie­nie Boga w ciem­nych bar­wach i z jasnym, kon­tra­sto­wym kon­tu­rem, aby zwi­zu­ali­zo­wać ambi­wa­len­cję tego poję­cia, o czym była rów­nież mowa w tekście.

Ilu­stra­cję do arty­ku­łu M. Sonie­wic­kiej, Non omnis moriar – praw­ny cha­rak­ter ludz­kich zwłok komen­tu­je w ten sposób:

Pra­ca wyko­na­na w cało­ści ana­lo­go­wo, przy uży­ciu farb akry­lo­wych. Ponie­waż arty­kuł odno­si się do zagad­nień praw­nych, chcia­łam nama­lo­wać swo­ją wer­sję Temi­dy – ze wzglę­du na temat śmier­ci, ubra­łam ją w „kostium” Kostu­chy i zde­cy­do­wa­łam się na ciem­ną, ponu­rą kolo­ry­sty­kę. To chy­ba naj­bar­dziej obfi­tu­ją­ca w sym­bo­le ilu­stra­cja z wyko­na­nych prze­ze mnie dla maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Nato­miast gra­fi­kę do tek­stu Ł. Andro­siu­ka, Sztu­ka z pik­se­li widzi w ten sposób:

Opar­łam tę ilu­stra­cję o zupeł­nie pro­sty pomysł – pada do gier pod­łą­czo­ne­go do ramy obra­zu; jeśli gry kom­pu­te­ro­we mogą być sztu­ką, to czy nie zasłu­gu­ją na odpo­wied­nią oprawę?

Bio­gra­my pozo­sta­łych wymie­nio­nych arty­stów poda­wa­li­śmy we wpi­sie zapo­wia­da­ją­cym otwar­cie wystawy.

Zgod­nie z obiet­ni­cą w cza­sie wer­ni­sa­żu prze­ka­za­li­śmy też obec­nym na wyda­rze­niu dwie książ­ki od Wydaw­nic­twa Mucho­mor pt. Świat Lema oraz kil­ka nume­rów z ilu­stra­cja­mi z wystawy.


Wysta­wa „Zobacz filo­zo­fię!” potrwa do 30 wrze­śnia br. Moż­na ją zwie­dzać w Woje­wódz­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej im. Hie­ro­ni­ma Łopa­ciń­skie­go w Lubli­nie przy ul. G. Naru­to­wi­cza 4 w godzi­nach pra­cy Biblio­te­ki (pon. – śr. i pt.: 9.00–19.45, czw. i sob.: 9.00 – 15.00).

Zachę­ca­my do zatrzy­ma­nia się na dłuż­szą chwi­lę nad gra­fi­ka­mi. Szcze­gól­nie war­to przy­sta­nąć przed tymi wydru­ko­wa­ny­mi, aby zasta­no­wić się nad pyta­nia­mi, któ­re dołą­czy­li­śmy do każ­dej z tych prac.

Życzy­my inspi­ru­ją­ce­go oglądania!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy