Filozofia w szkole Konkursy

Znamy tematy prac pisemnych 32. Olimpiady Filozoficznej

Znamy tematy prac pisemnych etapu szkolnego 32. edycji Olimpiady Filozoficznej! Jedenaście tematów czeka na miłośników mądrości, którzy do 30 listopada 2019 powinni przedstawić prace pisemne. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

Zapisz się do naszego newslettera

Wybierz i opracuj w formie pisem­nej jeden z podanych niżej tem­atów, a następ­nie złóż prace dyrek­torowi szkoły, opiekunowi lub sekre­tar­zowi właś­ci­wego Komite­tu Okrę­gowego Olimpiady do dnia 30 listopa­da 2019 r.

Zain­tere­sowanych wzię­ciem udzi­ału w OF zachę­camy do lek­tu­ry naszego mag­a­zynu (wszys­tkie wyda­nia są dostęp­ne > tutaj), w szczegól­noś­ci tym, którzy wybiorą tem­at 1., pole­camy numer Oblicza spraw­iedli­woś­ci, tym, którzy wybiorą tem­at 2., pole­camy numer Praw­da, zaś dla tych, który są zain­tere­sowani tem­atem 3., pole­camy numery Gdzie jest mój umysł?, Meandry per­cepcjiJak dzi­ała język?, tym, którzy wybiorą tem­at 4., pole­camy numer Esenc­ja pięk­na.


Tematy prac pisemnych etapu szkolnego

 1. Rola mitu w poli­tyce. Przed­staw prob­lem odwołu­jąc się do znanych Ci kon­cepcji filo­zoficznych

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agniesz­ka Nogal

 1. Praw­da z per­spek­ty­wy epis­te­mo­log­icznej i antropo­log­icznej

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Krokos

 1. Byty abstrak­cyjne, sen­sy słów czy reprezen­tac­je umysłowe? Rola poję­cia poję­cia w filo­zofii umysłu

Opiekun naukowy: dr Katarzy­na Kuś

 1. Pop-este­ty­ka. Jakie wartoś­ci este­ty­czne niesie kul­tura pop­u­lar­na?

Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Sal­wa

 1. Naród. Filo­zoficz­na kon­strukc­ja i dekon­strukc­ja poję­cia
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Wiśniews­ki
 2. Rozważ następu­jącą myśl Kołakowskiego w kon­tekś­cie współczes­nej filo­zofii: „W przy­pad­ku intelek­tu­al­istów jedyną sprawą szczegól­ną, za jaką są oni na mocy swo­jego zawodu odpowiedzial­ni, jest dobry – czyli porząd­ny i możli­wie niemylą­cy – użytek słowa; mniej o prawdę przy tym chodzi jak o ducha prawdy, nikt bowiem nie może obiecać, że nie będzie się mylił, moż­na jed­nak prze­chowywać ducha prawdy również w pomyłkach, czyli nie wyrzekać się  czu­jnej nieufnoś­ci do włas­nych słów i włas­nych iden­ty­fikacji, umieć wyco­fać się z włas­nych błędów i prze­chować zdol­ność samon­apraw­czą” (L. Kołakows­ki, Czy dia­beł może być zbaw­iony?). Prace pode­j­mu­jące to zagad­nie­nie biorą udzi­ał w konkur­sie o nagrodę im Lesz­ka Kołakowskiego. Reg­u­lamin konkur­su dostęp­ny na stron­ie olimpiad@ifis.pan.waw.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Bar­bara Markiewicz


Zob. wywiady z Mirą Zyśko, Karoliną BassąOlgą Żyminowską – zwyciężczyniami poprzednich edycji OF.

 1. Prob­le­my filo­zoficzne związane z kłamst­wem i poję­ciem kłamst­wa

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłows­ki

 1. Płeć jako poję­cie filo­zoficzne. Rozważ prob­lem strate­gii uza­sad­nia różni­cy płci

 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Mal­i­tows­ka

 1. Mroczne strony myśle­nia, czyli jakie zagroże­nia i wyzwa­nia czy­ha­ją na filo­zo­fa?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Zdren­ka

 1. Czy filo­zofia św. Tomasza z Akwinu jest arys­totelizmem? Rozważ podobieńst­wa i różnice między sys­te­mem Arys­tote­le­sa i Akwinaty

Opiekun naukowy:  Krysty­na Krauze-Bła­chow­icz

 1. Intu­ic­ja czy anal­iza? Instru­men­ty poz­na­nia i uza­sad­nia twierdzeń filo­zoficznych

Opiekun naukowy: Sebas­t­ian Kołodziejczyk


Plik PDF do pobra­nia.


Warto zapoz­nać się z reg­u­laminem Olimpiady. Postaramy się na bieżą­co infor­mować o tem­atyce elim­i­nacji i wskazówkach bib­li­ograficznych (tek­stach, z który­mi warto się zapoz­nać przy pisa­niu pra­cy na powyższe tem­aty).

Infor­ma­c­je te moż­na znaleźć też w biule­tynie „Olimpia­da filo­zoficz­na” oraz na stron­ie Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – orga­ni­za­to­ra Olimpiady.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy