Filozofia w szkole Konkursy

Znamy tematy prac pisemnych 32. Olimpiady Filozoficznej

Znamy tematy prac pisemnych etapu szkolnego 32. edycji Olimpiady Filozoficznej! Jedenaście tematów czeka na miłośników mądrości, którzy do 30 listopada 2019 powinni przedstawić prace pisemne. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

Zapisz się do naszego newslettera

Wybierz i opra­cuj w for­mie pisem­nej jeden z poda­nych niżej tem­atów, a następ­nie złóż pra­ce dyrek­torowi szko­ły, opie­ku­no­wi lub sekre­tar­zowi właś­ci­wego Komite­tu Okrę­gowego Olim­pia­dy do dnia 30 listopa­da 2019 r.

Zain­tere­sowanych wzię­ciem udzi­ału w OF zachę­camy do lek­tu­ry nasze­go mag­a­zynu (wszys­tkie wyda­nia są dostęp­ne > tutaj), w szczegól­noś­ci tym, któ­rzy wybio­rą tem­at 1., pole­camy numer Obli­cza spra­wie­dli­wo­ści, tym, któ­rzy wybio­rą tem­at 2., pole­camy numer Praw­da, zaś dla tych, któ­ry są zain­tere­sowani tem­atem 3., pole­camy nume­ry Gdzie jest mój umysł?, Mean­dry per­cep­cjiJak dzi­ała język?, tym, któ­rzy wybio­rą tem­at 4., pole­camy numer Esen­cja pięk­na.


Tematy prac pisemnych etapu szkolnego

 1. Rola mitu w poli­ty­ce. Przed­staw pro­blem odwo­łu­jąc się do zna­nych Ci kon­cep­cji filo­zo­ficz­nych

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Agniesz­ka Nogal

 1. Praw­da z per­spek­ty­wy epi­ste­mo­lo­gicz­nej i antro­po­lo­gicz­nej

Opie­kun nauko­wy: ks. prof. dr hab. Jan Kro­kos

 1. Byty abs­trak­cyj­ne, sen­sy słów czy repre­zen­ta­cje umy­sło­we? Rola poję­cia poję­cia w filo­zo­fii umy­słu

Opie­kun nauko­wy: dr Kata­rzy­na Kuś

 1. Pop-este­ty­ka. Jakie war­to­ści este­tycz­ne nie­sie kul­tu­ra popu­lar­na?

Opie­kun nauko­wy: dr hab. Mate­usz Sal­wa

 1. Naród. Filo­zo­ficz­na kon­struk­cja i dekon­struk­cja poję­cia
  Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Tomasz Wiśniew­ski
 2. Roz­waż nastę­pu­ją­cą myśl Koła­kow­skie­go w kon­tek­ście współ­cze­snej filo­zo­fii: „W przy­pad­ku inte­lek­tu­ali­stów jedy­ną spra­wą szcze­gól­ną, za jaką są oni na mocy swo­je­go zawo­du odpo­wie­dzial­ni, jest dobry – czy­li porząd­ny i moż­li­wie nie­my­lą­cy – uży­tek sło­wa; mniej o praw­dę przy tym cho­dzi jak o ducha praw­dy, nikt bowiem nie może obie­cać, że nie będzie się mylił, moż­na jed­nak prze­cho­wy­wać ducha praw­dy rów­nież w pomył­kach, czy­li nie wyrze­kać się  czuj­nej nie­uf­no­ści do wła­snych słów i wła­snych iden­ty­fi­ka­cji, umieć wyco­fać się z wła­snych błę­dów i prze­cho­wać zdol­ność samo­na­praw­czą” (L. Koła­kow­ski, Czy dia­beł może być zba­wio­ny?). Pra­ce podej­mu­ją­ce to zagad­nie­nie bio­rą udział w kon­kur­sie o nagro­dę im Lesz­ka Koła­kow­skie­go. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny na stro­nie olimpiad@ifis.pan.waw.pl

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Bar­ba­ra Mar­kie­wicz


Zob. wywiady z Mirą Zyśko, Karoliną BassąOlgą Żyminowską – zwyciężczyniami poprzednich edycji OF.

 1. Pro­ble­my filo­zo­ficz­ne zwią­za­ne z kłam­stwem i poję­ciem kłam­stwa

Opie­kun nauko­wy: dr hab. Tomasz Puczy­łow­ski

 1. Płeć jako poję­cie filo­zo­ficz­ne. Roz­waż pro­blem stra­te­gii uza­sad­nia róż­ni­cy płci

 Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Anna Mali­tow­ska

 1. Mrocz­ne stro­ny myśle­nia, czy­li jakie zagro­że­nia i wyzwa­nia czy­ha­ją na filo­zo­fa?

Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Mar­cin Zdren­ka

 1. Czy filo­zo­fia św. Toma­sza z Akwi­nu jest ary­sto­te­li­zmem? Roz­waż podo­bień­stwa i róż­ni­ce mię­dzy sys­te­mem Ary­sto­te­le­sa i Akwi­na­ty

Opie­kun nauko­wy:  Kry­sty­na Krau­ze-Bła­cho­wicz

 1. Intu­icja czy ana­li­za? Instru­men­ty pozna­nia i uza­sad­nia twier­dzeń filo­zo­ficz­nych

Opie­kun nauko­wy: Seba­stian Koło­dziej­czyk


Plik PDF do pobra­nia.


War­to zapo­znać się z regu­la­mi­nem Olim­pia­dy. Posta­ra­my się na bie­żą­co infor­mo­wać o tema­ty­ce eli­mi­na­cji i wska­zów­kach biblio­gra­ficz­nych (tek­stach, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać przy pisa­niu pra­cy na powyż­sze tema­ty).

Infor­ma­cje te moż­na zna­leźć też w biu­le­ty­nie „Olim­pia­da filo­zo­ficz­na” oraz na stro­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – orga­ni­za­to­ra Olim­pia­dy.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy