Numer

Filozofuj ! 2015 nr 4

Oto czwarty numer „Filozofuj!” – tak, już wiecie, jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Gdzie jest mój umysł? Czasopismo udostępniamy bezpłatnie online. Można je pobrać poniżej. Uprzejmie prosimy o UPOWSZECHNIANIE tej informacji.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest

.

Klik­nij, aby pobrać plik pdf nume­ru:


Gdzie jest mój umysł? | Spis treści

Czy jeste­śmy tyl­ko mózga­mi? > James Tar­ta­glia

Jeśli świa­do­mość jest czymś fizycz­nym, to mamy dobre powo­dy, aby uwa­żać, że jeste­śmy tyl­ko mózga­mi. Jeśli jed­nak nie jest ona czymś fizycz­nym, ist­nie­ją inne moż­li­wo­ści jej zro­zu­mie­nia.

Ucie­le­śnio­ne umy­sły > Mar­cin Mił­kow­ski

Pozna­ją­ce pod­mio­ty to nie tyl­ko mózgi, to ucie­le­śnio­ne stwo­rze­nia oddzia­łu­ją­ce z oto­cze­niem.

Mapa sta­no­wisk w filo­zo­fii umy­słu

Zom­bi kon­tra mate­ria­lizm > Jacek Jaroc­ki

Zom­bi koja­rzo­ne są zazwy­czaj z krwio­żer­czy­mi boha­te­ra­mi hol­ly­wo­odz­kich fil­mów gro­zy. Oka­zu­je się jed­nak, że i w filo­zo­fii zna­la­zło się dla nich miej­sce. I to nie byle jakie – zom­bi to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych posta­ci współ­cze­snych argu­men­tów w filo­zo­fii umy­słu.

Nie­ma­te­rial­na dusza > Sta­ni­sław Judyc­ki

W ostat­nich cza­sach wyraź­nie daje się zauwa­żyć nie­mal­że pro­pa­gan­dę na rzecz prze­ko­na­nia, że czło­wiek jest „czy­sto” mate­rial­ny, a za wszyst­ko, co robi, odpo­wie­dzial­ne jest wyłącz­nie jego cia­ło, w szcze­gól­no­ści zaś mózg: to mózg myśli, czu­je, chce cze­goś, prze­ży­wa sta­ny rado­ści, depre­sji itd. Jed­nak są moc­ne racje, by wło­żyć to mię­dzy baj­ki.

Wywiad
Roz­wią­że­my „zagad­kę umy­słu”, gdy wyzwo­li­my się od błęd­nych zało­żeń > Wywiad z prof. Joh­nem Searle’em

Narzę­dzia filo­zo­fa

Logi­ka: Kie­dy czło­wiek prze­sta­je być bied­ny, czy­li o potrze­bie wyzna­cza­nia gra­nic, cz. 2 > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Gdzie jest umysł? > Artur Szut­ta
Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Grec­kie kon­cep­cje umy­słu > Michał Bizoń

Filo­zo­fia indyj­ska
Mate­rial­ny umysł, czy­li co Indie myślą o sfe­rze men­tal­nej i jej ponadma­te­rial­nej gene­zie > Nina Budzi­szew­ska

Prze­ło­mo­we idee
Imma­nu­el Kant i kwiat wie­sioł­ka > Han­na Urban­kow­ska

Podró­że filo­zo­ficz­ne
Kul­tu­ro­we odkry­wa­nie innych umy­słów > Arka­diusz Gut

Filo­zo­fia a lite­ra­tu­ra
Filo­zof i elik­sir mło­do­ści > Adam Fitas

Ety­ka
Dla­cze­go ety­ka jest potrzeb­na? > Nata­sza Szut­ta

Filo­zo­fia pra­wa
O god­no­ści ludz­kie­go klo­na > Michał Urbań­czyk

Echa poprzed­nich nume­rów
Budo­wa­nie lep­sze­go świa­ta, cz. 2 > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Who is who w pol­skiej filo­zo­fii
Kazi­mierz Ajdu­kie­wicz > Paweł Rze­wu­ski

Ana­li­za filo­zo­ficz­na
Czy żyje­my w symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej? > Nick Bostrom

Filo­zo­fia w fil­mie
Ona filo­zo­ficz­nie > Susan Schne­ider

Rela­cje z wyda­rzeń

Po XI Zlo­cie Filo­zo­ficz­nym > Bła­żej Gębu­ra

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

 

 

Down­lo­ad (PDF, 10.85MB)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy