Numer

Filozofuj ! 2015 nr 4

Oto czwarty numer „Filozofuj!” – tak, już wiecie, jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Gdzie jest mój umysł? Czasopismo udostępniamy bezpłatnie online. Można je pobrać poniżej. Uprzejmie prosimy o UPOWSZECHNIANIE tej informacji.

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest

.

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru:


Gdzie jest mój umysł? | Spis treści

Czy jesteśmy tylko mózga­mi? > James Tartaglia

Jeśli świado­mość jest czymś fizy­cznym, to mamy dobre powody, aby uważać, że jesteśmy tylko mózga­mi. Jeśli jed­nak nie jest ona czymś fizy­cznym, ist­nieją inne możli­woś­ci jej zrozu­mienia.

Ucieleśnione umysły > Marcin Miłkows­ki

Poz­na­jące pod­mio­ty to nie tylko móz­gi, to ucieleśnione stworzenia odd­zi­ału­jące z otocze­niem.

Mapa stanowisk w filo­zofii umysłu

Zom­bi kon­tra mate­ri­al­izm > Jacek Jaroc­ki

Zom­bi kojar­zone są zazwyczaj z krwiożer­czy­mi bohat­era­mi hol­ly­woodz­kich filmów grozy. Okazu­je się jed­nak, że i w filo­zofii znalazło się dla nich miejsce. I to nie byle jakie – zom­bi to jedne z najpop­u­larniejszych postaci współczes­nych argu­men­tów w filo­zofii umysłu.

Nie­ma­te­ri­al­na dusza > Stanisław Judy­c­ki

W ostat­nich cza­sach wyraźnie daje się zauważyć niemalże pro­pa­gandę na rzecz przeko­na­nia, że człowiek jest „czys­to” mate­ri­al­ny, a za wszys­tko, co robi, odpowiedzialne jest wyłącznie jego ciało, w szczegól­noś­ci zaś mózg: to mózg myśli, czu­je, chce czegoś, przeży­wa stany radoś­ci, depresji itd. Jed­nak są moc­ne rac­je, by włożyć to między baj­ki.

Wywiad
Rozwiąże­my „zagad­kę umysłu”, gdy wyz­wolimy się od błęd­nych założeń > Wywiad z prof. Johnem Searle’em

Narzędzia filo­zo­fa

Logi­ka: Kiedy człowiek przes­ta­je być bied­ny, czyli o potrze­bie wyz­nacza­nia granic, cz. 2 > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Gdzie jest umysł? > Artur Szut­ta
Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Greck­ie kon­cepc­je umysłu > Michał Bizoń

Filo­zofia indyjs­ka
Mate­ri­al­ny umysł, czyli co Indie myślą o sferze men­tal­nej i jej pon­ad­ma­te­ri­al­nej genezie > Nina Budziszews­ka

Przeło­mowe idee
Immanuel Kant i kwiat wiesioł­ka > Han­na Urbankows­ka

Podróże filo­zoficzne
Kul­tur­owe odkry­wanie innych umysłów > Arka­diusz Gut

Filo­zofia a lit­er­atu­ra
Filo­zof i elik­sir młodoś­ci > Adam Fitas

Ety­ka
Dlaczego ety­ka jest potrzeb­na? > Natasza Szut­ta

Filo­zofia prawa
O god­noś­ci ludzkiego klona > Michał Urbańczyk

Echa poprzed­nich numerów
Budowanie lep­szego świa­ta, cz. 2 > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Kaz­imierz Ajdukiewicz > Paweł Rzewus­ki

Anal­iza filo­zoficz­na
Czy żyje­my w symu­lacji kom­put­erowej? > Nick Bostrom

Filo­zofia w filmie
Ona filo­zoficznie > Susan Schnei­der

Relac­je z wydarzeń

Po XI Zlocie Filo­zoficznym > Błażej Gębu­ra

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

 

 

Down­load (PDF, 10.85MB)

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy