Ogłoszenia

Promocja na Światowy Dzień Filozofii

21 listopada jest Światowy Dzień Filozofii! Z tej okazji ogłaszamy mega promocję czasopisma „Filozofuj!”. Oferujemy rabat nawet do 75% ceny egzemplarza drukowanego.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto dokładne zestaw­ie­nie rabatów:

 

 

 

Zamówienia można składać > tutaj.

 

Wyprzedaż będzie trwać do 21 listopa­da (do godz. 23:59) lub do wycz­er­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­plarze wys­ta­wowe (w stanie bard­zo dobrym, ale nie ide­al­nym).


Świa­towy Dzień Filo­zofii został ustanowiony przez UNESCO i przy­pa­da w każdy trze­ci czwartek listopa­da danego roku.

Obchod­zony od 21 listopa­da 2002 roku. Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filo­zofii i zachęce­nie społeczeńst­wa (zwłaszcza młodzieży) do zain­tere­sowa­nia się filo­zofią jako dyscy­pliną nau­ki. Mają również zachę­cić do kry­ty­cznego myśle­nia i debaty filo­zoficznej nad prob­le­ma­mi współczes­nego świa­ta oraz popraw­ić komu­nikację i współpracę między filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy