Ogłoszenia

Promocja na Światowy Dzień Filozofii

21 listopada jest Światowy Dzień Filozofii! Z tej okazji ogłaszamy mega promocję czasopisma „Filozofuj!”. Oferujemy rabat nawet do 75% ceny egzemplarza drukowanego.

Oto dokładne zestaw­ie­nie rabatów:

 

 

 

Zamówienia można składać > tutaj.

 

Wyprzedaż będzie trwać do 21 listopa­da (do godz. 23:59) lub do wycz­er­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­plarze wys­ta­wowe (w stanie bard­zo dobrym, ale nie ide­al­nym).


Świa­towy Dzień Filo­zofii został ustanowiony przez UNESCO i przy­pa­da w każdy trze­ci czwartek listopa­da danego roku.

Obchod­zony od 21 listopa­da 2002 roku. Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filo­zofii i zachęce­nie społeczeńst­wa (zwłaszcza młodzieży) do zain­tere­sowa­nia się filo­zofią jako dyscy­pliną nau­ki. Mają również zachę­cić do kry­ty­cznego myśle­nia i debaty filo­zoficznej nad prob­le­ma­mi współczes­nego świa­ta oraz popraw­ić komu­nikację i współpracę między filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy