Ogłoszenia

Promocja na Światowy Dzień Filozofii

21 listopada jest Światowy Dzień Filozofii! Z tej okazji ogłaszamy mega promocję czasopisma „Filozofuj!”. Oferujemy rabat nawet do 75% ceny egzemplarza drukowanego.

Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

 

 

 

Zamówienia można składać > tutaj.

 

Wyprze­daż będzie trwać do 21 listo­pa­da (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).


Świa­to­wy Dzień Filo­zo­fii został usta­no­wio­ny przez UNESCO i przy­pa­da w każ­dy trze­ci czwar­tek listo­pa­da dane­go roku.

Obcho­dzo­ny od 21 listo­pa­da 2002 roku. Obcho­dy mają na celu wyka­za­nie zna­cze­nia filo­zo­fii i zachę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa (zwłasz­cza mło­dzie­ży) do zain­te­re­so­wa­nia się filo­zo­fią jako dys­cy­pli­ną nauki. Mają rów­nież zachę­cić do kry­tycz­ne­go myśle­nia i deba­ty filo­zo­ficz­nej nad pro­ble­ma­mi współ­cze­sne­go świa­ta oraz popra­wić komu­ni­ka­cję i współ­pra­cę mię­dzy filo­zo­fa­mi i naukowcami.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy