Ogłoszenia

Promocja na Światowy Dzień Filozofii

21 listopada jest Światowy Dzień Filozofii! Z tej okazji ogłaszamy mega promocję czasopisma „Filozofuj!”. Oferujemy rabat nawet do 75% ceny egzemplarza drukowanego.

Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

 

 

 

Zamówienia można składać > tutaj.

 

Wyprze­daż będzie trwać do 21 listo­pa­da (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).


Świa­to­wy Dzień Filo­zo­fii został usta­no­wio­ny przez UNESCO i przy­pa­da w każ­dy trze­ci czwar­tek listo­pa­da dane­go roku.

Obcho­dzo­ny od 21 listo­pa­da 2002 roku. Obcho­dy mają na celu wyka­za­nie zna­cze­nia filo­zo­fii i zachę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa (zwłasz­cza mło­dzie­ży) do zain­te­re­so­wa­nia się filo­zo­fią jako dys­cy­pli­ną nauki. Mają rów­nież zachę­cić do kry­tycz­ne­go myśle­nia i deba­ty filo­zo­ficz­nej nad pro­ble­ma­mi współ­cze­sne­go świa­ta oraz popra­wić komu­ni­ka­cję i współ­pra­cę mię­dzy filo­zo­fa­mi i naukowcami.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy