Aktualności

Filozoficznego Dnia Nauczyciela! Życzenia od redakcji i okołotematyczna promocja.

W edukacji filozoficznej, moralnej, jak i ogólnej ucznia, zaraz obok niego samego najważniejszy jest nauczyciel. Dlatego wszystkim nauczycielom należy się uznanie za zaangażowanie włożone w pracę.

Dzi­siaj, 14 wrze­śnia, przy­pa­da Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej, czy­li świę­to wszyst­kich nauczy­cie­li. Z tej oka­zji dzię­ku­je­my Wam dro­dzy nauczy­cie­le za:

  • trud wło­żo­ny w Waszą pracę,
  • cier­pli­wość przy prze­ka­zy­wa­niu zło­żo­nych idei,
  • pasję i cie­ka­wość, któ­rą zara­ża­cie uczniów,
  • inspi­ra­cje, któ­re zachę­ca­ją do zdo­by­wa­nia wiedzy,
  • wspar­cie, któ­rym obda­rza­cie swo­ich podopiecznych,
  • misję, któ­rą nie­ustan­nie realizujecie,

oraz  za wie­le innych, zasłu­gu­ją­cych na podziw dzia­łań. Bycie nauczy­cie­lem to coś wię­cej niż zawód, o czym wie­dzą i wie­dzie­li naj­lep­si filo­zo­fie, któ­rym przy­pa­dło być pod opie­ką dobre­go nauczy­cie­la i mentora.

Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go Dro­dzy Nauczyciele,
życzy Redak­cja „Filo­zo­fuj!”


Z oka­zji Dnia Nauczy­cie­la reali­zo­wa­na jest pro­mo­cja na wszyst­kie nume­ry „Filo­zo­fuj!”, a w szcze­gól­no­ści na numer „Edu­ka­cja Moral­na”, któ­ry został prze­ce­nio­ny o 70% ceny.

 

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 18 paź­dzier­ni­ka (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy